Het diaconale werk vormt het hart van de gemeente. Als er in de bijbel al over ambtsdragers wordt gesproken zijn het diakenen.

Binnen Driebergen-Rijsenburg verlenen wij naar vermogen hulp en bijstand aan hen die een steuntje nodig hebben.
Op veel terreinen werken we daarbij samen of overleggen we met de burgerlijke instanties, diverse kerkgenootschappen, Vitras, Welnuh en andere instellingen om alle burgers kansen te bieden om volwaardig in onze leefgemeenschap te kunnen participeren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij het vinden van de weg in het woud van regelgeving, om praktische en/of financiële hulp, om bezoekwerk bij zieken en ouderen. om aandacht voor mensen met een beperking, om inburgering van vluchtelingen en om alles wat op onze weg komt en waar hulp nodig is. Bij dit alles kunnen we zo nodig de hulp inroepen van gemeenteleden.

Er is een goede samenwerking met de organisatie Silverein (de verzorgingstehuizen Beukenstein, Rehoboth en Sparrenheide).
Jaarlijks worden vakantie- en kerstgiften aan hen verstrekt die het, het meest nodig hebben. Vakantie activiteiten worden verzorgd, voor hen die anders niet weg kunnen.De jongeren in onze gemeente worden gestimuleerd zich diaconaal in te zetten voor anderen zoals tijdens de tweejaarlijkse werkweken in Roemenie, maar ook in eigen gemeente, waarvoor ze tevens een financiële bijdrage ontvangen van de diaconie.
Ook het werk van de jongerenwerker onder de jeugd van verschillende leeftijden wordt gesubsidieerd.

Regionaal ondersteunen we onder meer de jeugdhulpverlening, verslavingszorg en hulp aan ex-gedetineerden.
Zowel bestuurlijk als middels financiële hulp zijn we betrokken bij het werk van TIMON en eveneens bij het hospice Heuvelrug, bij "Het Groene Sticht" en bij het inloophuis Exodus in Utrecht. Op verschillende terreinen werken wij samen met de Diaconieen van de andere PKN-gemeenten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bestuurlijk zijn wij vertegenwoordigd in de 'Voedselbank Heuvelrug'.

Landelijk zijn wij voornamelijk actief op financieel terrein vooral middels Kerk in Actie van de landelijke PKN

Mondiaal wordt veel werk verzet door ZWO als onderdeel van de Diaconie.
Zie hiervoor de pagina van ZWO.

Om dit werk te kunnen doen is de inzet van veel mensen nodig. Daarnaast is veel geld nodig om ons werk zinvol te kunnen doen.
Hiervoor wordt jaarlijks van de gemeenteleden een financiële bijdrage gevraagd bij 'Kerkbalans". Ook wordt in alle kerkdiensten een collecte gehouden voor de doelen zoals deze o.a. vermeld zijn in de jaarlijkse roosters van de landelijke kerk en voor doelen die wij zelf als Diaconie daarvoor inplannen, mede om deze doelen onder de aandacht te brengen.