Richtlijnen KerkNieuws

Inleiding

Om er zeker van te zijn, dat de inzenders van kopij voor KerkNieuws rekening houden met de noodzakelijke richtlijnen voor het KerkNieuws, wordt hieronder e.e.a. nader toegelicht.


Signalen

De hoeveelheid informatie die soms toegezonden wordt noopt ons als Redactie, om de teksten aan te passen c.q. te reduceren. Wij zijn gebonden aan maximaal 12 pagina’s (liefst 10) in verband met de papieren versie.
Voor een website maakt het aantal pagina’s niet uit. Voor de bijna 300 mensen! die het KerkNieuws nog op papier krijgen (en dat zijn over het algemeen de ouderen onder ons) is het verzendklaar maken door vrijwilligers een groot probleem als het aantal pagina’s te veel wordt.
De redactie heeft daarom het recht om ingezonden informatie te bewerken (= aanpassen en/of te wijzigingen).


Aanleveren van tekst

Inzenders van kopij dienen hun teksten zorgvuldig te controleren, om ervoor te zorgen dat de tekst voldoet aan de gestelde criteria. Die criteria worden hierna zo expliciet mogelijk beschreven.
De stijl van schrijven
Het is de bedoeling dat toeleveranciers hun teksten zo zakelijk mogelijk schrijven en na correctie aan de redactie sturen. Dat scheelt de redactie een hoop knip en plakwerk. Daarnaast leidt deze werkwijze ook tot een minimale inspanning van de redactie m.b.t. het taalkundig corrigeren.


De verdeling van de inhoud
In de analyse van het aantal pagina’s is de redactie gekomen tot de hierna genoemde verdeling van informatie over de verschillende onderwerpen. De constatering van de redactie is dat de samenwerking van toeleveranciers en de redactie uiteindelijk moet leiden tot een zekere vastheid van het aantal pagina’s. Hoe kunnen we de samenwerking tussen redactie en toeleveranciers zodanig verbeteren, dat de doelstellingen voor KerkNieuws zonder al te veel aanpassingen worden bereikt?

Algemene aanwijzingen

Stel vast voor welk medium u deze tekst wilt schrijven. Elk medium vraagt om een andere aanpak. Als u echter geneigd bent om een soort persbericht te schrijven, dat voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, dan geeft u de redactie Carte Blanche om de tekst naar eigen believen aan te passen.
Stel van te voren vast welke informatie u in de tekst wilt hebben: Wie, Wat, Waar, Waarom/Hoe. Begin de tekst altijd met 1 of 2 zinnen die de essentie van uw informatie weergeeft. Daarna maakt u gebruik van de vijf W’s.

                       Pagina verdeling             - globaal
                       Kerkdiensten:                 1 pagina
                       Diaconie/collecten:        0,5 pagina
                       Catharijne:                     1,5 pagina
                       Immanuel:                      1,5 pagina
                       Traject24:                      1 pagina
                       Diaconie (algemeen):     0,5 pagina
                       ZWO:                             0,5 pagina
                       Parklaankerk:                 1 pagina
                       De Brug:                         1 pagina
                       Algemene Kerkenraad     2,5 pagina’s
                      + Algemeen Nieuws
                      Adressen:                        1 pagina
                      TOTAAL                           12 pagina’s

 

Criteria

                • Maak uw tekst niet langer dan MAXIMAAL 300 woorden. Gebleken is dat dit voldoende is om de essentie van                       uw informatie weer te geven.
                • Gebruik het lettertype Verdana met pt grootte 10.
                • Gebruik geen opmaak voor kopjes e.d. Schrijf in platte tekst. De redactie is verantwoordelijk voor de                               opmaak. Hoe minder lay out in de aangeleverde tekst staat, des te effectiever kan de redactie haar werk                         doen. Dit geldt voor ALLE toeleveranciers!
                • Aangezien de Website een openbaar karakter heeft dient u geen privacy gevoelige informatie zoals bijv.                           woonadres e.d., te verstrekken in uw teksten.

Informatie van andere instanties zoals PCOB, activiteiten van buiten de Protestantse Gemeente Driebergen, kunnen via de Algemene website worden gepresenteerd. Dit hoort niet bij de doelstelling die de Algemene Kerkenraad voor KerkNieuws heeft gesteld.


Tot slot

We hopen het werk dat in het opmaken en het redigeren van KerkNieuws gaat zitten, met vorenstaande uiteenzetting eenvoudiger te hebben gemaakt; en voor alle toeleveranciers van teksten hiermee duidelijkheid te hebben verschaft.
Driebergen-Rijsenburg, oktober 2019.
De redactie

________________________________________
Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg, De Lei 86, 3971 CA Driebergen, tel.: 0343 513570
Open: donderdag van 8.00-12.00 uur.
© 2019 PGDriebergen